Szanowni Państwo,

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych  danych osobowych jest Vimamed Kotlarski i Bakuła spółka  jawna z siedzibą  w Markach przy ul. Słonecznej 5 B lok 31,
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych kontakt z Administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem  adresu e-mail: Vimamed@vimamed.pl lub poczty tradycyjnej na adres Administratora podany w punkcie 1.
 3. Vimamed przetwarza dane osobowe w celu:
  • realizacji świadczeń medycznych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 punkt 2h RODO w związku z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  • profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 punkt 2h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  • ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty telefonicznie oraz w placówce Vimamed –  na podstawie art. 6 punkt 1c oraz art. 9 punkt 2h RODO w związku z art. 25 punkt 1  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz par. 10 ust. 1 punkt 2 Rozporządzenia MZ;
  • realizacji praw pacjenta, np. przechowywanie oświadczeń pacjenta upoważniających inne osoby  do dostępu do dokumentacji medycznej –  na podstawie art. 6 punkt 1c  RODO w związku z art. 9 punkt 3 oraz art. 26 punkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz par. 8 Rozporządzenia MZ;
  • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu wizyty lekarskiej – na podstawie art. 6 punkt 1b oraz 1f RODO;
  • badania jakości usług za pośrednictwem ankiet – na podstawie art. 6 punkt 1b oraz 1f RODO;
  • dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 punkt 1b oraz 1f RODO;
  • przetwarzanie w celach marketingowych (kontakt telefoniczny / SMS / e-mail) w ramach działalności Vimamed – na podstawie art. 6 punkt 1a RODO w związku  z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne w związku z art. 10 punkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki Vimamed – na podstawie na podstawie art. 6 punkt 1f RODO;
  • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej, np. wystawianie imiennych dokumentów sprzedaży za wykonane usługi – na podstawie art. 6 punkt 1c  RODO w związku z art. 74 punkt 2 Ustawy o rachunkowości;
 4. Vimamed pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez Vimamed przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu przechowywany jest wg indywidualnych ustaleń wewnętrznych Vimamed;
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej),
  • prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
 7. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – art. 17 punkt 3c RODO w związku z art. 29 punkt 1 Ustawy o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO;
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług medycznych;
 10. Vimamed informuje, że dane osobowe, które przetwarza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 11. Vimamed może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy;
 12. Vimamed informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie księgowości, firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz  Vimamed, firmy serwisujące sprzęt medyczny, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych;